สาขามิยาซากิมิยาโคโนะโจคาวะฮิกาชิ
สาขามิยาซากิมิยาโคโนะโจคาวะฮิกาชิ
ที่ตั้งบริษัท 3-20-3 ชิโมคาวะฮิกาชิ อ.มิยาโคโนะโจ จ.มิยาซากิ
Access