Shiga Ryuo Drive-in Store
Shiga Ryuo Drive-in Store
Location 170 Nishi Yokoseki, Ryuoh-cho, Gamo-gun, Shiga
Access