Shiga Koka Tsuchiyama Store
Shiga Koka Tsuchiyama Store
Location 445 Ichiba, Tsuchiyama-cho, Koka, Shiga
Access