Kanagawa Shonan Samukawa Store
Kanagawa Shonan Samukawa Store
Location 960-1 Ozo, Samukawa-cho, Koza District, Kanagawa
Access