Kagoshima Shibushi Store
Kagoshima Shibushi Store
Location 178-49 Anraku, Shibushi-cho, Shibushi-shi, Kagoshima
Access